Liên kết trường học - ACET: ANH NGỮ HỌC THUẬT - GIÁO DỤC QUỐC TẾ!

Các chương trình học thuật liên kết của ACET được thiết kế cho các trường học, đại học dựa trên Nền tảng giáo dục Anh ngữ định hướng (English for Academic Purposes – EAP) theo tiêu chuẩn Úc tại Việt Nam kết hợp với nhu cầu riêng của từng trường nhằm phát triển không chỉ tiếng Anh học thuật chuyên sâu mà còn định hướng cho học viên tự tin hòa nhập với môi trường toàn cầu hóa.

* Please fill full information