Blog

Đại từ (Pronouns) trong Tiếng Anh là gì?

Pronouns – Đại từ trong Tiếng Anh

Đại từ (Pronouns)  trong tiếng Anh là chủ điểm ngữ pháp thường gặp tuy nhiên vẫn có nhiều bạn chưa nắm rõ cách dùng.

1. Đại từ (Pronouns) trong Tiếng Anh là gì? Các loại pronouns:

Đại từ (Pronouns) trong tiếng Anh là từ dùng thay thế thay thế cho danh từ trong câu, để tránh khỏi lặp những từ ngữ ấy nhiều lần.

Sơ loại về các đại từ (Pronouns)

– Đại từ bất định (Indefinite pronouns): đề cập tới một hoặc nhiều đối tượng không xác định. 

– Đại từ nhân xưng (Personal pronouns): là những đại từ chỉ người, nhóm người hoặc vật. Khi sử dụng, bạn phải phân biệt đại từ đó thành số ít hoặc số nhiều.

– Đại từ phản thân (Reflexive pronouns): dùng để diễn đạt chủ ngữ đồng thời là tác nhân gây ra hành động, hoặc tân ngữ đồng thời là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Đại từ phản thân thường kết thúc bởi –self hoặc –selves.

– Đại từ chỉ định (demonstrative pronouns): những từ dùng để chỉ một cái gì đó trong câu

– Đại từ sở hữu (Possessive pronouns): những người được chỉ định sở hữu hoặc có quyền sở hữu.

– Đại từ quan hệ (relative pronouns): dùng để kết nối 2 câu/mệnh đề lại với nhau.

– Đại từ nghi vấn (interrogative pronouns): bao gồm các từ để hỏi

-Đại từ đối ứng (Reciprocal pronouns): đối tượng này đang hành động đối ứng với đối tượng kia, có 2 đại từ đối ứng: each other và one another

– Đại từ nhấn mạnh (Intensive pronouns): những từ kết thúc bằng –self hay –selves dùng nhấn mạnh.

2. Đại từ (Pronouns) đư ợc phân ra làm 7 loại chính như sau:

a. Personal pronouns (Đại từ nhân xưng)

Đại từ nhân xưng là những đại từ dùng để chỉ và đại diện hay thay thế cho một danh từ để chỉ người và vật khi không muốn đề cập trực tiếp hoặc lặp lại không cần thiết các danh từ ấy.

    Vai trò là chủ ngữ Vai trò là tân ngữ Nghĩa
Số ít Ngôi thứ 1 I Me Tôi
Ngôi thứ 2 You You Bạn
Ngôi thứ 3 He/ She/ It Him/ Her/ It Anh ấy/ cô ấy/ nó
Số nhiều Ngôi thứ 1 We Us Chúng tôi
Ngôi thứ 2 You You Các bạn
Ngôi thứ 3 They Them Họ

b. Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

Đại từ sở hữu dùng để chỉ sự sở hữu và quan trọng nhất đó là nó thay thế cho một danh từ, cụm danh từ đã được nhắc đến trước đó nhằm tránh lặp từ.

Đại từ nhân xưng Đại từ sở hữu tương đương
I Mine
You Yours
He His
We Ours
They Theirs
She Hers
It Its

– Tính từ sở hữu (possessive adjective) cũng để chỉ sự sở hữu, tuy nhiên, chúng luôn được theo sau bởi một danh từ

– Đại từ sở hữu (possessive pronoun) thay thế hẳn cho danh từ đó.

c. Indefinite pronouns (Đại từ bất định)

Đại từ bất định được sử dụng khi chúng ta cần nói đến một người hoặc vật không xác định cụ thể chính xác đó là ai hay cái gì

Số ít Số nhiều Cả hai
Another Both All
Each Few Any
Either Many More
Much Others Most
Neither Several None
One   Some
Other    
Anybody/ anyone/ anything    
Everybody/ everyone/ everything    
Nobody/ no one/ nothing    
Somebody/ someone/ something  

– Khi đại từ bất định làm chủ ngữ trong câu thì động từ theo sau phải chia ở số ít

– Khi muốn đề cập ngược lại một đại từ không xác định đã được dùng trước đó, chúng ta thường sử dụng một đại từ số nhiều

d. Reflexive pronouns (Đại từ phản thân)

Đại từ nhân xưng Đại từ phản thân tương ứng Nghĩa
 I  Myself  Chính tôi
 You  Yourself  Chính bạn/ các bạn
 We  Ourselves  Chính chúng tôi
 They  Themselves  Chính họ
 He  Himself  Chính anh ấy
 She  Herself  Chính cô ấy
 It  Itself  Chính nó
   Oneself  Chính ai đó

– Làm tân ngữ của động từ (khi chủ ngữ chính là chủ thể hành động)

– Dùng đại từ phản thân sau giới từ “by” thì sẽ có nghĩa là “một mình” hoặc “tự làm”

– Dùng đại từ phản thân ở ngay sau chủ ngữ hoặc cuối câu để nhấn mạnh đích thân chủ ngữ là người thực hiện hành động

e. Relative pronouns (Đại từ quan hệ)

Đại từ quan hệ được sử dụng kết nối các mệnh đề quan hệ với các mệnh đề độc lập. Thông thường, mệnh đề quan hệ được dùng để bổ sung thêm thông tin về một danh từ được đề cập trong câu.

  Chủ ngữ Tân ngữ Đại từ sở hữu
Người Who Who/ whom Whose
Vật Which Which Whose
Người hoặc vật That That  

Chú ý: Cần phân biệt rõ các từ where, when, why không phải là đại từ quan hệ mà các từ này được gọi là các trạng từ quan hệ

 • When =in/on which
 • Where = in/at which
 • Why = for which

f. Demonstrative pronouns (Đại từ chỉ định)

Các đại từ chỉ định ám chỉ đến một đối tượng, sự kiện hoặc người liên quan đến người nói. Chúng có thể ám chỉ đến một sự gần gũi về mặt vật lý hoặc tâm lý hay khoảng cách.

  Gần  Xa
Số ít This That
Số nhiều These Those

This và these dùng để chỉ người hoặc vật ở gần người nói hoặc người viết. This đi với động từ số ít, còn these đi với động từ số nhiều

That và those dùng để chỉ người hoặc vật ở xa người nói hoặc viết. That đi với danh từ số ít và those đi với danh từ số nhiều

g. Interrogative pronouns (Đại từ nghi vấn)

Đại từ nghi vấn là những từ dùng để hỏi. Thông thường các từ này sẽ thường xuất hiện ở ngay đầu câu hỏi và có vai trò diễn tả đối tượng mà câu hỏi hướng đến

Đại từ nghi vấn Nghĩa
Who Ai?
Which Cái nào?
What Cái gì?
Whose Của ai?
Whom Ai?

Phân biệt “who” và “whom”

 • Who dùng để thay thế chủ ngữ của một câu
 • Whom thì sẽ thay thế tân ngữ của câu 

Phân biệt which và what

– Với câu hỏi sử dụng “which”, câu trả lời sẽ được giới hạn giữa gợi ý được đề cập ngay trong câu nghi vấn.

– Which có thể dùng để đặt câu hỏi với which về người, còn what chỉ dùng để chỉ sự vật, hiện tượng. Còn câu hỏi với what có thể dùng để hỏi về đặc trưng, tính chất liên quan đến con người chứ không thể sử dụng trực tiếp để hỏi người.

3 . Bài tập thực hành

Choose the right word to fill in each of the following blank.

 1. You and Nam ate all of the ice cream by _______.
 2. yourselves        B. himself       C. themselves       D. yourself
 3. What is _______your phone number?
 4. you            B. your         C. yours           D. all are right
 5. Where are _______ friends now?
 6. your            B. you          C. yours            D. A and B are right
 7. Here is a postcard from _______ friend Peggy.
 8. me            B. mine         C. my               D. all are right
 9. Here is a postcard from _______ friend Peggy.
 10. me            B. mine         C. my               D. all are right
 11. What is _______your phone number?
 12. you            B. your         C. yours           D. all are right
 13. _______ company builds ships.
 14. He            B. His           C. Him             D. All are right
 15. Nam and Ba painted the house by _______.
 16. yourself        B. himself       C. themselves        D. itself
 17. You and Nam ate all of the ice cream by _______.
 18. yourselves        B. himself       C. themselves       D. yourself
 19. Never mind. I and Nam will do it _______.
 20. herself         B. myself       C. themselves        D. ourselves

4. Đáp án:

1.A         2. B         3. A        4. C       5. C      6. B         7. B         8.C         9. A        10. D

Đăng ký kiểm tra trình độ tiếng Anh

Đại từ (Pronouns) là một trong những ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh.Đây là những kiến thức đầu tiên để bạn xây dựng vững chắc kỹ năng Writing trong tiếng Anh.

Qua những ví dụ đơn giản sau, ACET hy vọng sẽ giúp bạn hiểu, bổ sung thêm kiến thức đại từ.

Mặc dù đại từ không khó nhưng dễ khiến bạn nhầm lẫn, khó nhớ . Nhưng bạn cần phải nắm chắc những kiến thức cơ bản mới có thể bắt đầu học cao hơn như luyện thi IELTS, Anh ngữ học thuật.

Vì thế, bạn có thể đăng ký khóa học, ưu đãi phù hợp cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh tại ACET

Link đăng ký kiểm tra: https://acet.edu.vn/ae-c

Chương trình học Anh ngữ học thuật – luyện thi IELTS của ACET:

1. Anh ngữ học thuật (Academic English)

Chương trình Anh ngữ Học thuật (Academic English – tiếng Anh du học và dự bị đại học) nhằm trang bị cho học viên nền tảng tiếng Anh và kỹ năng học tập tại môi trường đại học.

Ngoài luyện tập thành thạo 4 kỹ năng cần thiết trong IELTS, học viên còn được nâng cao khả năng tự học, thuyết trình, tư duy phản biện, nghe giảng, ghi chú, đọc tài luyện, viết luận và báo cáo…

Chương trình Anh ngữ học thuật tại ACET không hướng các bạn theo lối học máy móc, luyện đề mẫu có sẵn một cách khuôn khổ mà là xây dựng phản xạ, trình độ thật sự với tiếng Anh.

Bạn có thể vận dụng vào môi trường Đại học Quốc Tế và nắm bắt cơ hội nghề nghiệp toàn cầu.

Tùy vào cấp độ đã hoàn tất, học viên sẽ được liên thông vào chương trình Cao đẳng, Dự bị Đại học của UTS Insearch và cơ hội chuyển tiếp vào nhiều trường Đại học tại Úc.

2. Tiếng Anh dành cho THCS (First Steps)

Chương trình Anh ngữ First Step được thiết kế dành riêng cho học viên ở lứa tuổi Trung học Cơ Sở (11-15 tuổi).

Học viên sẽ được xây dựng nền tảng Anh ngữ Tổng quát và Anh ngữ Học thuật. Từ đó, các bạn sẽ dần hoàn thiện 4 kỹ năng quan trọng là: Nghe – Viết – Đọc – Nói để thi lấy chứng chỉ Anh ngữ quốc tế.

Đặc biệt, chương trình First Step còn có khóa luyện thi IELTS chuyên sâu dành cho học viên ở độ tuổi THCS (IELTS for Teens). Các bạn sẽ được trang bị các kỹ năng tiếng Anh quan trọng và chiến lược làm bài thi IELTS một cách hiệu quả để đạt thang điểm từ 6.5 – 7.5.

Tại sao nên chọn ACET?

 • 20 năm kinh nghiệm đào tạo độc quyền về Anh ngữ Học thuật theo tiêu chuẩn Úc
 • Giáo trình Anh ngữ học thuật độc quyền được thiết kế và cập nhật bởi Học viện Ngôn ngữ UTS Insearch – Trường đại học Công nghệ Sydney
 • Trực thuộc tổ chức giáo dục quốc tế IDP Education – nhà đồng sở hữu kỳ thi IELTS
 • 80% học viên đạt IELTS 6.0+ trở lên
 • Đội ngũ giáo viên đạt chuẩn quốc tế (TESOL, CELTA,…) có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm đào tạo Anh ngữ và luyện thi IELTS
 • Cơ hội nhận được học bổng và lộ trình chuyển tiếp tới 63 trường đại học hàng đầu Anh – Úc – Mỹ – New Zealand – Singapore

ACET – Australian Centre for Education and Training

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *